BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Принципи

Нашите Принципи


Тук можете да се запознаете с условията, които ние спазваме с нашите партньори. Тези условия и основни положения не са самоцел, а са родени и стъпват на нашата практика и опит. Те са представени тук, за да Ви дадем представа, къде обикновено започват разговорите с нас и кои са някои от основните неща, които ние спазваме в нашата работа.

Въведение


Договор за сътрудничество, подписан от управляващите партньори, отговарящи за Вашите дела, може да измени или отмени в част или цялост условията упоменати по-долу. Ако изрично не уговорено друго, започвайки отношения с нас, смятаме, че Вие приемате условията по-долу.

Възнаграждения


Нашите такси и възнаграждение са базирани и изцяло съобразени с българското законодателство, като вземаме предвид важността и спешността на възложената работа, нейната комплексност и сложност и търсения резултат. Обикновено ние работим на часова ставка, която е съобразена със спецификата на търсеното решение, както и с индивидуалния опит на ангажираните консултанти.

Нашето професионално възнаграждение е основано на времето посветено на случая. Сумите за отделни комплексни ситуации ще бъдат обсъдени и уговорени с клиента.

Ако определена транзакция или интегрална част от случая бъде прекратена, уговореното наше възнаграждение остава дължимо. Предварителна оценка на усилията и цената, освен ако не уговорено друго, се предоставя само като подготвителна информация и не бива да се счита за окончателна оферта.

Следните разходи ще бъдат добавени към нашето професионално възнаграждение=>

  • Разходи свързани с офис обслужване, телефонни разговори, факс, пощенски и специални куриерски разходи, когато са направени от името и за сметка на клиента
  • Плащания (които ние правим от Ваше име) като допълнителни държавни такси и вноски
  • Специфични разходи като пътни разходи, преводни услуги, когато това се налага.

Условия за плащане


Нашата стандартна практика е да изготвяме междинни справки за дължимите такси, разходи и възнаграждения, които ние правим и начисляваме. Така имаме възможност да обслужим финансово вече извършената работа по случая, както и плащанията, които правим от Ваше име през конкретния период. След приключване на ангажимента ние също така ще изготвим и ще Ви изпратим окончателен доклад за всички разходи и плащания. Сумите са дължими след получаване на съответната фактура.

Като наши клиенти Вие имате грижа за извършване на плащането, освен ако изрично и писмено не е уговорено друго.

Ако фактурите не са платени в рамките на един месец от датата на издаване, ще бъде налагана лихва както е установено в Директива 2000/35/ЕС на Европейския парламент и Европейския съвет от 29 Юни 2000 за борба със закъснелите плащания в търговските разплащания.

След като сме Ви изпратили доклад за разходите и таксите, ние си запазваме правото да извършим прихващане от всяка сума, с която разполагаме от Ваше име или можем да получим в рамките на месеца следващ издаването на доклада, освен ако в този период не сме получили плащане от Вас.

Ние си запазваме правото да помолим за плащане на една или няколко вноски в аванс по време на поемане на случая, както и при неговото последващо придвижване. Ако не бъде извършено такова уговорено плащане ние може да задържим нашите действия по случая и да поискаме плащане на извършената до момента работа..

Конфликт на интереси


Преди да приемем да работим според Вашите инструкции и по Вашия случай, ние ще положим разумни усилия да потвърдим, че не съществува търговски конфликт на интереси и такъв конфликт не блокира приемането на Вашия случай.

Ако такъв конфликт бъде установен, докато ние работим за Вас ние ще се свържем с Вас и ще дискутираме как да продължим. Ние ще използваме всички нормални усилия, за да осигурим защитата на Вашите интереси.

Професионална тайна


Ние сме задължение от стриктни професионални правила за защита на професионалната тайна, който ние приемаме като неделима част от нашите услуги.

Съобразно с това ние ще третираме всяка информация свързана с Ваши дела и бизнес инициативи като стриктно конфиденциална (освен ако не сме принудени от закона или по споразумение с Вас да разкрием такава информация).

Ограничение на отговорността


Всяка отговорност и задължение към Вас свързана с нарушаване на договор или нарушаване на задължение или проява на небрежност или произхождащи от друго във или без връзка с нашите ангажименти или услуги, които предоставяме ще бъде ограничена до размера на нашето възнаграждение.

Ние ще обсъдим с Вас, доколкото това е възможно, преди да ангажираме трети страни по Вашия случай и ще положим във всяка ситуация необходимите усилия на добри стопани при избора и договарянето с такива трети страни. Ние не можем да бъдем отговорни за действия или бездействия на трети страни.

Вие ни упълномощавате да приемаме всякакво ограничение на отговорността на трети страни от Ваше име.Не съществува обща отговорност между нас и нашите партньори. Вашето право за обезщетение ще бъде ограничено до страната ангажирана по Вашия случай.

Комуникации


Ние ще комуникираме с Вас чрез е-мейл, по пощата, по факс или по телефон. Ние презюмираме, че Вие приемате начините за комуникация и сте удовлетворени от тях, освен ако изрично и писмено не е уговорено друго, въпреки, че ние не можем да гарантираме сигурността или конфиденциалността на тези начини на комуникация.

Грижа на нашите клиенти е да осигурят, че комуникацията до предоставените факс номера, е-мейл адреси са защитени. Нашите съвети и документи свързани с Вашите дела ще бъдат финални и обвързващи само, ако са подписани от някой от нашите управляващи партньори и доставени до вас по пощата, факс или е-мейл в PDF формат.

Архив


Ние сме регистрирани като оператор на лични данни според българският закон за защита на личните данни.

Имаме право да пазим и задържим Вашите документи до окончателното заплащане на извършените от нас услуги.

След като сме изпратили окончателен доклад по случай, по който сме работили ние си запазваме правото да архивираме документите по Вашия случай (освен ако изрично и писмено не поискате те да Ви бъдат върнати) за период от 5 (пет) години. След изтичането на този период ние може да унищожим архива.

Водещо право и юрисдикция


Нашите отношения с Вас са подчинени на българската правна система и са обект на изключителната юрисдикция на съдилищата на българската държава.

Законови положения свързани с прането на пари


Българските закони в областта на прането на пари ни задължават да събираме достатъчно данни за нашите клиенти, за тяхната самоличност, за техния бизнес и произхода на техните капитали и средства, които преминават през наши сметки.

Законовите разпоредби ни принуждават, при определени обстоятелства, да съобщаваме за подозрителни дейности, при които имаме съмнения, че пари или собственост, може би са обект на пране на пари. В случай, че имаме подобни съмнения наше задължение е да съобщим за това на отговорните органи. Законовите разпоредби имат предимство пред нашето задължение за професионална тайна, което имаме към нашите клиенти.

Ние не можем да бъдем отговорни за загуби причинени като резултат от нашето задължение към властнически органи.

Защита на данни


Възлагайки ни Ваши дела Вие ни упълномощавате и ни позволявате да събираме, съхраняваме и оперираме с Ваши лични данни, които са ни необходими и кореспондират с услугите, които предоставяме. Ние се задължаваме да не предоставяме Вашите данни към трети страни, освен в случаите, когато това се изисква от закона или когато сме упълномощени от Вас.

Вие имате право да искате достъп до Вашите данни и да поискате корекция, ако данните са грешни или непълни.

Ние ще запазим Вашите данни за периода, в който Ви предоставяме нашите услуги.

Ние сме в целия Свят

Bulgarian Consulting Group

САЩ

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Испания

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Великобритания

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Белгия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Холандия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Франция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Швейцария

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Германия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Полша

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Швеция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Австрия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Италия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Унгария

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

България

+359 87 622 833 2
+359 88 704 767
office@bulgarianconsulting.eu
София, България

Гърция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Литва

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Турция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Израел

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Индия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България