BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Годишни финансови отчети 2013 г.

Bulgarian Consulting Group напомня на своите клиенти и партньори, че кампанията по обявяване на Годишните финансови отчети за 2013 г. в Търговския регистър вече стартира. Нашият екип Ви съветва да предприемете необходимите действия възможно най-рано, преди наближаването на крайните срокове за обявяване на отчетите, тъй като през последните дни от изтичащите срокове има най-много желаещи да представят отчетите си в Търговския регистър, което от своя страна води до значително затрудняване работата на Търговския регистър при приема на заявления.

Както всяка година, ние сме на Ваше разположение както за изготвяне на самите Годишни финансови отчети от лицензиран съставител с дългогодишен опит в областта на счетоводството, така и за всички последващи необходими действия като подготвяне на пълен комплект от задължителни придружаващи документи и тяхното заявяване в Търговския регистър по електронен път, чрез електронен подпис.

Съгласно Закона за счетоводството, Годишните финансови отчети и придружаващите ги документи, следва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в следните срокове:

1. Еднолични търговци /ЕТ/ – до 31 май 2014 г.; 

2. Дружества с ограничена отговорност /ООД/ и /ЕООД/ – до 30 юни 2014 г.;

3. Всички други търговци по смисъла на Търговския закон /Акционерни дружества, Командитни дружества и др./ – до 31 юли 2014 г. 

За неспазването на горепосочените срокове за обявяване на счетоводните актове се налагат санкции в следните размери – от 500 до 2000 лв. за физически лица, а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

 

Bulgarian Consulting Group гарантира сигурност и спокойствие на своите клиенти, като им осигурява максимално ефективно и бързо приключване на процедурата по обявяване на Годишните финансови отчети за 2014 г.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България