BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Tрудовоправни консултации за работодатели

Екипът на Bulgarian Consulting Group Ltd. предлага на своите клиенти, в качеството им на работодатели, всеобхватни трудовоправни консултации, както и абонаментно правно обслужване по трудовоправни въпроси. Чрез висококвалифицираните ни специалисти в областта на трудовото право, които провеждат внимателни анализи и проучвания по различните поставени трудовоправни въпроси, ние ежедневно предоставяме на голям брой работодатели качествени и ефективни трудовоправни консултации.

Нашето задълбочено познаване на българската нормативна уредба в областта на трудовото право, както и дългогодишният ни практически опит в тази сфера, имат за задача да съдействат на работодателите в България да организират своята напълно законосъобразна дейност по управление на човешките ресурси и да предотвратят налагане на санкции от страна на  контролните органи, както и да избегнат често допускани грешки от екипите на работодателите.

Нашите клиенти могат да се възползват от следните, неизчерпателно изброени, услуги предлагани от специалистите по трудово право, част от екипа на Bulgarian Consulting Group Ltd.:

1. Подготвяне на пълен набор от вътрешни актове /правилници, инструкции и др./, предвиждащи голям брой законосъобразни възможности за действие от страна на работодателя;

2. Подготвяне на максимално ефективни и защитаващи правата на работодателя трудови договори, длъжностни характеристики, декларации и други документи, необходими за правилното водене на трудовите досиета на работниците/служителите;

3. Консултации относно избор на правилен вид трудов договор с всеки работник/служител;

4. Законосъобразно водене и съхранение на трудовите досиeтa на работниците/служителите;

5. Законосъобразни изменения в трудовите договори и длъжностните характеристики на работниците/служителите;

6. Наемане на персонал по допълнителни трудови договори;

7. Консултации относно избор на правилен вид основание за прекратяване на трудови договори и пълно и законосъобразно провеждане на съответната прекратителна процедура според направения избор.

 

Доверието в нашите услуги осигурява на клиентите ни спокойствие и сигурност във връзка с трудовите правоотношения между работодател и работник/служител.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България