BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Годишни финансови отчети 2014 г.

Bulgarian Consulting Group напомня на своите клиенти и партньори, че наближават крайните срокове за обявяване на Годишните финансови отчети за 2014 г.

Задължение за обявяване на ГФО за 2014 г. възниква за всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са регистрирани в Търговски регистър, включително и тези фирми, които не са развивали дейност през съответната година.

Съгласно Закона за счетоводството, крайните срокове за представяне на Годишните финансови отчети и придружаващите ги документи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са както следва:

1. За еднолични търговци /ЕТ/ – до 31 май 2015 г.;

2. За дружества с ограничена отговорност /ООД/ и /ЕООД/ – до 30 юни 2015 г.;

3. За всички други търговци по смисъла на Търговския закон /Акционерни дружества, Командитни дружества и др./ – до 31 юли 2015 г.

За неспазването на горепосочените срокове за обявяване на счетоводните актове се налагат санкции в следните размери – от 500 до 2000 лв. за физически лица, а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

 

Както всяка година, екипът на Bulgarian Consulting Group e на Ваше разположение както за изготвяне на самите Годишни финансови отчети от лицензиран съставител с дългогодишен опит в областта на счетоводството, така и за всички последващи необходими действия като подготвяне на пълен комплект от задължителни придружаващи документи и тяхното заявяване в Търговския регистър по електронен път, чрез електронен подпис. Доверяването в предлаганите от нас услуги гарантира на нашите клиенти сигурно спазване на предвидените в законодателството крайни срокове за приключване на процедурата по публикуване на ГФО.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България