BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Получаване на визи „D” и разрешения за продължително пребиваване за чужденци

Виза за дългосрочно пребиваване /Виза „Д”/ се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Притежаването на Виза тип D е задължителна предпоставка за получаване на разрешение за продължително пребиваване в Република България, тъй като изискването на българското законодателство е, че заявление за разрешение за продължително пребиваване да може да подаде всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и което притежава  виза-“Д” по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ.

Продължителното пребиваване е разрешен срок за пребиваване в страната до 1 г.

 

Bulgarian Consulting Group Ltd. има удоволствието да съобщи на своите клиенти и партньори, че нашият екип разполага с професионалисти, които ще Ви съдействат в целия процес на кандидатстване за получаване на виза и/или разрешение за продължително пребиваване в Репубика България. Нашата консултантска фирма предлага както подготвяне на целия комплект с необходими документи пред съответните български институции, така и всеобхватно и качествено консултиране по отношение на всички въпроси, които съпътстват съответните процедури. Доверието, което получаваме от нашите клиенти им гарантира максимално бързо приключване на всички административни процедури и успешен резултат.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България