BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Сключване на разпоредителни сделки с имоти от управител съгласно Тълкувателно решение № 3 от 15 ноември 2013 г. на ВКС

Безспорно едно от най-спорните и критикувани Тълкувателни решения на ВКС е ТР № 3/15.11.2013 г. Вследствие на това свое решение ВКС понесе редица негативи, включително обвинението, че изземва функциите на законодателната власт и чрез подобни решения в крайна сметка се получава ефектът, че съдът пренаписва закони под предтекст, че ги тълкува.

Съгласно чл.137, т.7 от ТЗ Общото събрание на дружеството взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Във връзка с този текст, е налице противоречива практика между отделните съдилища и по тази причина беше необходимо ВКС да се произнесе с тълкувателно решение по въпроса дали ако все пак управителят на едно дружество извърши подобна разпоредителна сделка без да има предварително разрешение от Общото събрание, тя ще бъде действителна и валидна.

Според общото събрание на Търговската и Гражданската колегии на ВКС управителят може сам и без решение на общото събрание на ООД, да сключи разпоредителна сделка с имот на дружеството и тя няма да бъде недействителна. В този случай нанесените от управителя на дружеството щети, ще бъдат уреждани единствено между тях като интересите на третите лица – купувачи по сключените сделки, няма да бъдат накърнявани.

Голям брой от съдиите подписват спорното решение на ВКС с особено мнение, а юридическите среди буквално алармират, че това е началото на огромен брой злоупотреби, измами и накърнени интереси на търговските субекти. По този начин се дава възможност за масови посегателства върху активите на търговските дружества, незачитайки волята на техните собственици, респективно – пренебрегвайки правата на техните кредитори.

От друга страна, Тълкувателно решение № 3 дава отговор и на втори поставен въпрос, а именно – „Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал. 1 ЗЗД към органното представителство на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като органен представител по силата на закона, на две търговски дружества?”. ВКС дава отрицателен отговор на този въпрос, което означава, че  когато две търговски дружества имат един и същ управител, няма пречка той да сключи сделка между двете дружества, действайки от името и на двете. Това по своята същност отново предоставя поле за злоупотреби от страна на управителите на дружествата и накърняване интересите на фирмите.

Тълкувателното решение предизвиква изключително противоречиви мнения сред юристите, но неговата поява в правния мир е вече факт. Екипът на Bulgarian Consulting Group Ltd. препоръчва на своите клиенти да бъдат изключително предпазливи при осъществяване на своите бизнес идеи и задължително да извършват предварителни консултации с професионалисти преди предприемане на каквато и да било юридическа стъпка. Нашият екип от специалисти е на Ваше разположение по всяко време.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България