BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Счетоводни и ТРЗ Услуги

Счетоводни и ТРЗ услуги


 • Обработка и сортиране на първични счетоводни документи;
 • Контрол за съответствие на първичните счетоводни документи със съществуващата данъчна и счетоводна нормативна уредба;
 • Съставяне на вторични счетоводни документи;
 • Осчетоводяване на първичните и вторични документи в съответствие както с разпоредбите на законодателството, така и с вътрешно фирмени политики и потребности от информация;
 • Създаване и управление на база данни за отчитане и контрол на дълготрайните материални и нематериални активи. Подготовка и съставяне на амортизационни планове и инвентаризационни описи и вътрешни документи;
 • Начисляване на дължими данъци и обработка на всички платежни документи към бюджета;
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по Закона за данък добавена стойност, ИНТРАСТАТ декларации, както и всякакви други справки и декларации изисквани от Националната агенция за приходите;
 • Изготвяне на справки и обработка на информация за нуждите на Българска народна банка, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт и други държавни органи, както и в изпълнение на вътрешно фирмени политики или за нуждите на управленския екип;
 • Пълно оперативна обработка и приключване на счетоводната отчетност;
 • Годишно счетоводно приключване;
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети и годишни статистически формуляри до Националния статистически институт;
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации съглавно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
 • Труд и работни заплати. Личен състав.

Ние сме в целия Свят

Bulgarian Consulting Group

САЩ

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Испания

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Великобритания

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Белгия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Холандия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Франция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Швейцария

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Германия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Полша

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Швеция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Австрия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Италия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Унгария

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

България

+359 87 622 833 2
+359 88 704 767
office@bulgarianconsulting.eu
София, България

Гърция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Литва

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Турция

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Израел

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Индия

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България