BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Сумираното работно време е правна възможност, която Кодексът на труда дава на работодателите. Тази форма на отчитане се отличава с гъвкавост и приспособимост към конкретните интереси и организация на трудовия процес в предприятието на работодателя.

 

По своята същност, сумираното работно време представлява форма на отчитане на работните часове в рамките на утвърден от работодателя отчетен период – не по-голям от 6 месеца. Работододателите имат правото едностранно да въвеждат тази форма на работно време и да определят продължителността на отчетния период, съобразявайки особеностите на конкретната трудова дейност,...

COVID-19 – БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – важни трудовоправни консултации за работодателите

COVID-19 – БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА – важни трудовоправни консултации за работодателите, Част IV - Заповед № РД – 01 – 262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

На 14.05.2020 г. беше обявена извънредна епидемична обстановка в Република България, считано до 14.06.2020 г. През това време, за българските работодатели, продължават да съществуват определени изисквания и препоръки, касаещи работното място и организацията на работния процес на техните работници и служители.

 

Съгласно Заповед № РД – 01 – 2...

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/БОНУСНИ СИСТЕМИ/ ЗА СЛУЖИТЕЛИ – отнасяне към брутната работна заплата

Все повече работодатели, с цел стимулиране и насърчаване на трудовия процес в предприятието си, въвеждат в своята работа различни бонусни системи, предназначени да мотивират служителите и да ги подпомогнат да развиват своя потенциал и възможности в полза на фирмата.

 

Разпределянето на различни бонуси, премии и целеви награди, обаче, поставя въпроса кои от тях следва да бъдат включени в изчисляването на обезщетенията, които се правят въз основа на брутната работна заплатана служителите (обезщетения при ползване на платен годишен отпуск,...

ДДС облагане при дистанционна продажба на стоки

Когато българско дружество, регистрирано по ДДС в България, извършва продажба на стоки до крайни клиенти или до дружества, които не са регистрирани по ДДС в държави-членки на ЕС (като например продажби чрез онлайн магазини), то тогава ще е приложим режимът Дистанционна продажба на стоки. 

 

I. Облагане с ДДС при дистанционна продажба на стоки 

 

1.1. Основното правило при дистанционната продажба на стоки е, че доставките ще бъдат облагаеми в държавата, от която започва транспортирането на стоките, но само до момента на достигането на определен праг на дос...

Нови срокове за изготвяне на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпиране на пари

Задължените лица по чл.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) следваше да изготвят/съответно актуализират Вътрешните си правила по чл.101 в срок до 09.07.2020 (в 6-месечен срок от обявяване на Националната оценка на риска). 

 

С измененията на Зак...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България