BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Публична продан на недвижим имот

Високите цени на неждвижимите имоти възпрепятстват все повече хора в желанието им да закупят свое жилище и правят все по-недостъпен пазара. Оттук логично следва и ежедневно нарастващият интерес към алтернативните способи за придобиване на недвижим имот, в частност – публичните продажби.

Все по-засилващото се желание на хората да участват в публични продажби и по този начин да станат собственици на свой дом идва от факта, че цената на имота, изнесен на публична продан е далеч по-ниска спрямо тази на друго жилище, предлагано...

Годишни финансови отчети 2011 г.

В момента тече кампанията по обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Годишните финансови отчети за 2011 г., Докладите за дейността и Одиторските доклади по отношение на отчетите и докладите. Бихме искали да напомним, че сроковете за обявяването на споменатите документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията са както следва:

1. За Едноличните Търговци срокът е до 31 май 2012 г.;

2. За Дружествата с Ограничен...

Трудови правоотношения – Право на подбор

Преценката на работодателя при подбор подлежи на съдебен контрол

Съгласно разпоредбата на чл. 329, ал. 1 КТ при закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по – висока квалификация и работят по – добре. Тази разпоредба предоставя на работодателя право...

Нелоялната конкуренция

През последните години, проблемът за нелоялната конкуренция присъства в стопанската дейност на почти всички фирми, а нейните последици са особено неблагоприятни за тяхното развитие. Без наличието на конкуренция, стопанството не би могло да функционира нормално, но все по-често полезната конкуренция се превръща в нелоялна и в крайна сметка – в пагубна.

Разумната конкуренция разпределя доходите в зависимост от пазарния успех, води до оптимална организация на производствения процес и търговията, преодолява пазарния дефицит, стимулира иновациите и научно-техническия прогрес. Чрез нея се поддържат ниски цени,...

Междуфирмената задлъжнялост – сериозен проблем пред българската икономика

Междуфирмената задлъжнялост в България е основната пречка за развитието на бизнеса и е главна причина за намаляване на перспективите в инвестирането в страната. Задлъжнялостта подронва стабилитета на икономиката и забавя в общ план възможностите на България за излизане от кризата. Нещо повече – според проведените проучвания, ако проблемът с несъбираемите вземания не бъде разрешен в най-скоро време и размерът на натрупаните задължения не бъде овладян в разумни граници, България ще бъде изправена пред опасността от допълнителен срив в икономиката.

П...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България