BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

Получаване на визи „D” и разрешения за продължително пребиваване за чужденци

Виза за дългосрочно пребиваване /Виза „Д”/ се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до...

Защита на авторски права – телевизионно предаване и интернет портал

1. Защита на права при телевизионно предаване

Телевизионното предаване е аудио-визуално произведение по смисъла на ЗАПСП. Права върху него имат режисьорът, сценаристът, операторът, авторът на оригиналната музика /ако е използвана такава/, авторът на диалога между водещите, създателят на използваната сценография.

Сродни права имат водещите /артисти – изпълнители по смисъла на закона/.

Защитни дейс...

Годишни финансови отчети 2013 г.

Bulgarian Consulting Group напомня на своите клиенти и партньори, че кампанията по обявяване на Годишните финансови отчети за 2013 г. в Търговския регистър вече стартира. Нашият екип Ви съветва да предприемете необходимите действия възможно най-рано, преди наближаването на крайните срокове за обявяване на отчетите, тъй като през последните дни от изтичащите срокове има най-много желаещи да представят отчетите си в Търговския регистър, което от своя страна води до значително затрудняване работата на Търговския регистър при приема на заявления.

Сключване на разпоредителни сделки с имоти от управител съгласно Тълкувателно решение № 3 от 15 ноември 2013 г. на ВКС

Безспорно едно от най-спорните и критикувани Тълкувателни решения на ВКС е ТР № 3/15.11.2013 г. Вследствие на това свое решение ВКС понесе редица негативи, включително обвинението, че изземва функциите на законодателната власт и чрез подобни решения в крайна сметка се получава ефектът, че съдът пренаписва закони под предтекст, че ги тълкува.

Съгласно чл.137, т.7 от ТЗ Общото събрание на дружеството взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Във връзка с този текст, е налице противоречива практика между от...

Регистрация на строители в централния професионален регистър на строителя

Централният професионален регистър на строителя /ЦПРС/ осъществява общественозначима функция и засяга всички участници в строителния процес на територията на Република България.

 

Съгласно Закона за камарата на строителите, строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция “Строителство”, подлежат на впи...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България