BCG
0 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Публикации

ВАЖНИ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ – ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА

Отговорността на Работодателя за възникнала трудова злополука е изключение от общото правило за наличие на вина т.к. тази отговорност е безвиновна и често се определя като „прехвърляне на риска“ от увреждането на работната сила – Работодателят дължи обезщетение, независимо от това дали негов орган или друг работник или служител носи вина за настъпилото увреждане. Дори нещо повече – работодателят отговаря и когато трудова злополука е причинена от непреодолима сила (форсмажор) при или по повод изпълнението на възложената работа или каквато и да е работа, извършена...

ВАЖНИ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ - МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

Понятието „масови уволнения“, съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ, представлява уволнения, извършени „на едно или повече основания по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител“.

 

За да бъдат окачествени уволненията като „масови“, те трябва да засягат определен минимален брой работници и служители. Този бро...

ВАЖНИ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕИЗПОЛЗВАН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Съгласно българската нормативна уредба, при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания си платен годишен отпуск. Обезщетението се изчислява към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.

 

Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение работникът и служителят нямат придобито право на отпуск.

 

Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато са придобили поне 1 пълен месец т...

ВАЖНИ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ – ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ И НАЛАГАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

Все повече работодатели са изправени пред предизвикателството да търсят и прилагат адекватни и разумни дисциплинарни санкции по отношение на свои работници и служители, неспазващи правилата на трудовата дисциплина в предприятието, застрашаващи дейността на работодателя с неправомерното си поведение и ощетяващи финанансовите, времевите и имуществените ресурси на своята фирма. В процеса на търсене и намиране на адекватно и юридически издържано разрешение на възникналите неблагоприятни ситуации, работодателите взимат решение за налагане на дисциплинарни наказания. Полето за избор между дисциплинарните наказания и  процедурата за тях...

СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Сумираното работно време е правна възможност, която Кодексът на труда дава на работодателите. Тази форма на отчитане се отличава с гъвкавост и приспособимост към конкретните интереси и организация на трудовия процес в предприятието на работодателя.

 

По своята същност, сумираното работно време представлява форма на отчитане на работните часове в рамките на утвърден от работодателя отчетен период – не по-голям от 6 месеца. Работододателите имат правото едностранно да въвеждат тази форма на работно време и да определят продължителността на отчетния период, съобразявайки особеностите на конкретната трудова дейност,...

Свържете се с Нас

contacts
0 700 900 75
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България